Kort fortalt

Utvalg for samfunn har i møte 14.11 2023 vedtatt endringer i reguleringsplan for Verven-Grønnes, Grønnes friområde.

Det innebærer blant annet utvidelse av friområdet, etablering av byggegrense, felt for renovasjon, fokus på universell utforming.

Lengre fortalt.

Les hele dokumentet “Melding om planvedtak” under.

Kom med innspill

Utvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker. 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 23/01132