Bakgrunn og formål

Det er over 200 frivillige lag og foreninger i Flekkefjord; et levende mylder av organisasjoner med et mangfold av ulike formål, aktiviteter, frivillige og deltakere. Flekkefjord Frivilligsentral har 1,7 årsverk og har vært aktiv siden 2007. Flekkefjord Frivilligsentral har et eget styre og jobber tett sammen med frivillige organisasjoner og kommunen. 

Frivillig innsats har en egenverdi for den som er frivillig, er verdifull for den som nyter godt av den, og har en verdi for samfunnet: Frivillighet bidrar til at det er godt å leve i Flekkefjord. Flekkefjord kommune mottok prisen «Årets frivillighetskommune 2019». 

Frivillighetsstrategien representerer Flekkefjord kommunes frivillighetspolitikk, inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Frivillighetsstrategien skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor.

 Følgende nasjonale og regionale planer og dokumenter legges til grunn for frivillighetsstrategien for Flekkefjord kommune:

 • Regionplan Agder 2030
 • Frivillighetsstrategi for Agder 2030
 • Stortingsmelding nr.10 (2019); Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfoldig
 • Avtale mellom KS og Frivillighet Norge; Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. 

I vedtatt helse- og omsorgsplan 2030 for Flekkefjord kommune er Innbyggerinvolvering, frivillighet og samskaping ett av 10 satsningsområder. 

Frivilligheten har en sentral rolle i samfunnet. Frivilligheten jobber på mange ulike arenaer og Sbidrar til å løse en rekke sentrale utfordringer. Bredden i og viktigheten av den frivillige innsatsen i samfunnet kan illustrert gjennom følgende 10 av FNs bærekraftsmål: 

 • Utrydde fattigdom
 • God helse og livskvalitet
 • God utdanning
 • Likestilling mellom kjønnene
 • Industri, innovasjon og infastruktur
 • Mindre ulikhet
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Ansvarlig forbruk og produksjon 
 • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 
 • Samarbeid for å nå målene

Visjoner og verdier 

Visjonen og slagordet til Flekkefjord kommune er: «vilje til vekst».

Verdiene vi bygger dette på er: Redelighet, Engasjement og Nyskaping. 

Visjonen for frivillighetsstrategien for Flekkefjord kommune er hentet fra frivillighetsstrategien for Agder som er: Økt deltakelse for bedre levekår.

Frivillighetens behov og utfordringer

 

En virkningsfull frivillighetsstrategi må ha tilslutning hos dem strategien angår. Et kommunalt strategidokument, med sine formkrav og formuleringer, bør forenkle og bygge bro til hverdagen i frivilligheten. 

Følgende kan oppsummere frivillighetens behov:

 • Forstå vår betydning og hva vi bidrar med (verdi)
 • Kjenn oss, hva vi gjør og hvordan vi gjør det (kjennskap og kunnskap)
 • Skryt av oss og feir oss (anerkjennelse)
 • Vær tilgjengelig for oss nå vi trenger det (tilgang) • Fortell oss hva dere gjør (informasjon)
 • Spør oss om råd (involvering) og samarbeid med oss
 • Støtt oss med det dere kan av penger, lokaler, utstyr, kunnskap, gode ideer, nettverk og synlighet (støtte)
 • Gjør det så enkelt som mulig å søke penger, rapportere og administrere – husk at vi bruker vår fritid fordi vi vil og kan! (forenkling)

Kilde: Innspill og medvirkning i Frivillighetsstrategien for Agder 2022-2030

Nasjonale fakta om frivilligheten

 • 142.000 årsverk i frivillig arbeid (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020)
 • 62% (over 15 år) deltar i frivillig arbeid (Frivillighetsbarometeret 2023)
 • 9,2 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner
 • 78 milliarder generes i form av ulønnet innsats (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020)

Lokale fakta om frivillighet

 • 217 foreninger registrert i Flekkefjord kommune (Flekkefjord.foreningsportal.no, 26.9. 2023)
 • 228 frivillige er registrert i Frivilligsentralen ( InVi 26.09.2023)
 • 684 kontaktpersoner (lag, foreninger, frivillige og samarbeidspartnere) er registrert i Frivilligsentralen (InVi 26.02.2023)

Prinsipper for samarbeid

Frivillig sektor anerkjennes som en selvstendig samfunnssektor på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten baseres på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller.

Frivillig sektor er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle som formidler og forvalter av demokratiske verdier i lokalsamfunnet. Samhandling krever ressurser og engasjement, og det må avsettes nødvendig tid til samspillet. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeid bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 

Kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer. Politikken skal gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Utviklingen av frivillighetspolitikken skjer i dialog med frivilligheten og bærer preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

Prioriterte satsningsområder

Frivillighetsstrategien i Flekkefjord kommune har følgende fire prioriterte satsningsområder:

 • Dialog
 • Ressurser
 • Rekruttering
 • Forutsigbarhet

Dialog 

Det er frivilligheten som er ekspert på frivillig innsats, lokal mobilisering og engasjement. Kommunen vil legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandling med kommunen. Dette vil bidra til gjensidig læring og demokratiutvikling, bedre kvalitet og gi bedre eierskap til politiske beslutninger 

Vi har lykkes når: Frivillige lag og foreninger i Flekkefjord opplever å ha gode arena for samarbeid, informasjonsdeling og dialog.

Ressurser 

Kommune vil i framtiden ikke klare å løse alle samfunnsoppgaver alene. Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. Frivilligheten tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige- og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskapstjenester, helse og omsorgstjenester m.m. Frivillige organisasjoner har opparbeidet seg solid kunnskap, mye erfaring og høy tillit i befolkningen.

 Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillig organisasjonens rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som bidragsyter i å løse felles samfunnsutfordringer. 

Vi har lykkes når: Frivillige lag og foreninger opplever at det skapes frivillig engasjement som styrker de frivillige organisasjoners rolle både som nærmiljøbygger, inkluderende kraft og bidragsyter til å løse felles samfunnsutfordringer.

Rekruttering 

Kommunen vil bidra med å løfte frivilligheten og bidra til at flere melder seg som frivillige. Flekkefjord har store ressurser blant unge pensjonister og uføre, nye nordmenn, de som står utenfor i tillegg til de gruppene som allerede er aktive i frivillige organisasjoner og Frivilligsentralen. 

Vi har lykkes når: Alle i Flekkefjord uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt skal ha mulighet til å delta i frivillig virksomhet.

Forutsigbarhet 

De frivillige organisasjonene er medlemsbaserte og all aktivitet, drift og økonomiforvaltning administreres som en hovedregel gjennom frivillig innsats i henhold til organisasjonens formål og vedtekter. Kommunen vil legge til rette for forutsigbarhet, og at organisasjonene bruker minst mulig ressurser på byråkrati og rapportering, slik at de får mer tid til sine kjerneaktiviteter. 

Vi har lykkes når: Lag og foreninger opplever det som enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Flekkefjord

Handlingsplan

Mål: Dialog 

Frivillige lag og foreninger i Flekkefjord opplever å ha gode arena for samarbeid, informasjonsdeling og dialog.

Tiltak:

 • Gjennomføre minst ett årlig dialogmøte mellom frivillighet, administrativ og politisk ledelse på våren. 
  Ansvarlig: Referansegruppe
   
 • Flekkefjord frivillighetssentral videreføres og videreutvikles som felles kontaktpunkt for frivilligheten og mellom frivilligheten og Flekkefjord kommune. 
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune, kommunalsjef 
   
 • Flekkefjord frivilligsentral betaler årlig lisens for foreningsportalen Foreninger i Flekkefjord (foreningsportal.no), og har hovedansvar for oppfølging av denne.
  Ansvarlig: Flekkefjord frivilligsentral 
   
 • Lag og foreninger i Flekkefjord skal minst en gang per år og ved endringer oppdatere kontaktinformasjonene i foreningsportalen.
  Ansvarlig: Lag og foreninger
   
 • Innen utgangen av 2024 har Flekkefjord kommune i dialog og samarbeid med frivilligheten etablert en felles aktivitetskalender. 
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune allment kulturarbeid 

Mål: Ressurser

Frivillige lag og foreninger opplever at det skapes frivillig engasjement som styrker de frivillige organisasjoners rolle både som nærmiljøbygger, inkluderende kraft og bidragsyter til å løse felles samfunnsutfordringer.

Tiltak:

 • Gjøre informasjon om tilskuddordninger som gjelder frivillig sektor lett tilgjengelig i ulike medier. 
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune allment kulturarbeid.
   
 • Det legges til rette for kurs og hjelp til søknadsskriving ved behov. 
  Ansvarlig: Flekkefjord frivilligsentral.
   
 • Lag og foreninger kan be om kompetansehevende møter/kurs ved behov. 
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune og frivilligsentral. 
   
 • Ledere og ansatte i kommunen har kompetanse til å ta imot og samarbeide med frivilligheten. 
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune, enhetsledere.
   
 • Enkeltpersoner som ønsker å bidra, får være en ressurs i å løse samfunnsoppgaver. 
  Ansvarlig: Frivilligsentralen 
   
 • Frivilligheten i Flekkefjord har faste møteplasser for samskaping, inspirasjon og nettverksbygging.
  Ansvarlig: Frivilligsentralen. 
   
 • BUA utstyrssentral stiller tilgjengelig utstyr til aktiviteter.
  Ansvarlig: BUA utlånsentral. 
   
 • Flekkefjord kommune søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om opprettelse av «Flekkefjord frivilligsentral – Aktiv. 
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune

Mål: Rekruttering

Alle i Flekkefjord, uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt, har mulighet til å delta i frivillig virksomhet.

Tiltak:

 • Gjennomføre et årlig arrangement der man hedrer frivilligheten. Ansvarlig: Ordfører. 
   
 • Frivillige skal, uavhengig av språk, finne informasjon for hvordan man kan bidra som frivillig. 
  Ansvarlig: Frivilligsentralen. 
   
 • Løpende tilby informasjon/foredrag om frivillighet til lag og foreninger, skoler ol. 
  Ansvarlig: Frivilligsentralen 
   
 • Involvere ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse i oppfølging av frivillighetsstrategien. Ansvarlig: Frivilligsentralen

Mål: Forutsigbarhet

Lag og foreninger opplever det som enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Flekkefjord. 

Tiltak:

 • Aktivt samarbeide med lag og foreninger for å legge til rette for tilpassede og gode lokaler.
  Ansvar; Flekkefjord kommune, Allment kulturarbeid.
   
 • Gjennom Fritidsbanken gjøre det enkelt for lag og foreninger å få økonomisk hjelp til sine medlemmer.
  Ansvarlig: Frivilligsentralen.
   
 • Sikre at søknad for tilskudd, gjennomføring av arrangement, samt leie av lokaler er enkelt for frivilligheten.
  Ansvarlig: Flekkefjord kommune Allment kulturarbeid.