• Når arrangementene er tildelt, kunngjøres dette på kommunens hjemmeside og i avisen. Dette gjelder som nabovarsel.
 • Konserter/høytalerbruk avsluttes senest kl. 24.00.
 • Lydsjekk foregår innenfor begrenset tidsrom på en time.
 • Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene. Veilederen "Musikkanlegg og helse" (IS-0327) gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.
 • Arrangør skal ha ørepropper tilgjengelig.
   

STØYGRENSER I PUBLIKUMSOMRÅDE

Det måles gjennomsnittlig støynivå over 30 min. Målested i miksepultposisjon.

        Lp, Aeq, 30 min       Lp, Cpeak
Varslingsgrense        92 db      130 db
 Arrangement varighet 1,5 timer       99 db      130 db
 Arrangement varighet 1,5-4 timer       96 db      130 db

 

STØYGRENSER I OMGIVELSENE

 

Angitt som frittfeltverdier utenfor omliggende bygninger med støyfølsom bruk (boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden). Det måles gjennomsnittlig støynivå over 30 min. Målested 0,5 m utenfor åpent vindu ved fasade.

        t/døgn < 1,5       1,5 < t/døgn > 4
Dag 07 - 19       Lp, Aeq, 30 min < 80db       Lp, Aeq, 30 min < 78db
 Kveld 19 - 24       Lp, Aeq, 30 min < 78db       Lp, Aeq, 30 min < 78db
 Natt 24 - 07       Lp, Aeq, 30 min < 55db  

 

NB! Inntil 10 arrangementer på samme sted; lydnivå ihht tabell ovenfor..

Inntil ytterligere 6 arrangementer på samme sted, med høyeste lydnivå Maks 93 db (Lp, Aeq, 30 min) og 73 db på vegg. (Lp, Aeq, 30 min).

 • Flekkefjord kommune kan gi dispensasjon fra angitte bestemmelser.
 • Arrangør har ansvaret for å gjennomføre lydmålinger og kan pålegges å dokumentere dette for å sikre seg at man holder seg innenfor gitte verdier. Kommunen kan foreta stikk-kontroll.
 • Begrensningen for antall arrangementer gjelder i perioden 1.6. – 31.8. og omfatter ikke arrangementer på dagtid.
 • Ved overtredelse av lydreglementet legges til grunn samme prinsipp for sanksjoner og avgjørelsesmyndighet som i vedtatt reglement for salgs- og skjenke­bevillinger i Flekkefjord kommune så langt disse passer.
 • For lån av kommunale områder til kommersielle arrangementer vil det når det kreves cover charge, som hovedregel bli krevet leie etter gjeldende satser pr. arrangementskveld.