Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Målgruppe

Personer som har store vansker med å bevege seg over noen lengde eller som ikke kan gå og som trenger parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og eller annen aktivitet

Krav til søker

Funksjonshemmede, syke og uføre som er bosatt i kommunen eller som skal oppholde seg i kommunen over lengre tid.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Søknadsbehandling

Søknad fås ved å hendvende seg i skranken på rådhuset. Legeerklæring og passfoto må følge søknad. 
Parkeringskort tildeles etter en helhetlig vurdering av medisinske og personlige behov.

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Flekkefjord kommune. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. 

Klageinstansen som behandler søknaden er Formannskapet. Før klagen sendes dit, skal arbeidsgruppen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Formannskapet.