§1. Eierforhold og forvaltning

Flekkefjord kommune er eier av de kommunale barnehagene som drives i samsvar med lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og vedtekter for barnehagene

§2. Formål

Barnehageloven § 1 definerer formålet slik:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3. Barnehagens innhold

Jf. barnehageloven § 2.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna i barnehagen. Rådet skal fremme For å sikre samarbeid mellom barnehage og hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

deres felles interesser, og bidra til at samarbeidet mellom foreldregruppen og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. (jf. barnehageloven § 4.)

Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre- /foresatte representanter, 2 representanter fra barnehagens personalgruppe og 1 eierrepresentant. Styrer i barnehagen deltar på SU møtene. Han/hun har uttalerett, men ikke stemmerett i saker som blir tatt opp. Barnehageeier skal ikke delta med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal hovedsakelig være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal fastsette barnehagens årsplan, og behandle saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og for brukerne. (Jf. barnehageloven § 4.)

§5 Taushetsplikt

Alle ansatte i barnehagene har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens §§13 til 13f. (jf. barnehageloven § 44)

§6 Opplysningsplikt

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§ 45 og 46.

§7 Politiattest

Alle ansatte og personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene må i forkant fremlegge tilfredsstillende politiattest.

(jf. barnehageloven § 30)

§8 Bemanning

Grunnbemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. (jf. barnehageloven §26)

Den pedagogiske bemanningen er minimum 100 % pedagogisk leder på inntil 14 barn over tre år, og 100 % pedagogisk leder på inntil 7 barn under tre år.

 

Barnehagene har styrer, som er ansvarlig for den daglige driften.

Til administrativ ledelse i barnehagene, er det avsatt tid i stillingsstørrelse fra 80 til 100 %, avhengig av barnehagens størrelse.

§9 Arealnorm

Flekkefjord kommune beregner leke- og oppholdsareal ut i fra følgende normtall:

Leke- og oppholdsareal inne:

4m² pr. barn over tre år

5,3m² pr. barn under tre år

Leke- og oppholdsareal ute:

Skal være om lag 6 ganger så stort som leke- og oppholdsareal inne.

§10 Helseerklæring

Før barnet begynner i barnehage skal det fremlegges erklæring om barnets helse. (jf. barnehageloven § 50)

§11 Internkontroll

Barnehagene utfører og dokumenterer at regelverket etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, etterleves på en systematisk måte jf. internkontrollforskriften §5

Barnehageeier utfører og dokumenterer at kravene i barnehageloven med forskrift følges. (jf. barnehageloven §9)

§12 Oppholdstider

Barnehageåret i kommunale barnehager starter opp 01.08 og avsluttes 31.07 påfølgende år. I kommunale barnehager tilbys det kun 100% barnehageplasser.
Maks oppholdstid pr dag er 9,5 timer

§ 13 Fagdager

Alle barnehagene har i løpet av barnehageåret 6 fagdager for alle ansatte. Barnehagene holder stengt disse dagene. Fagdagene skal i størst mulig grad koordineres med skolens planleggingsdager.

§14 Samordnet opptaksprosess

Samtlige barnehager i Flekkefjord samarbeider ved opptak av barn. Likebehandling av barn samt av kommunale- og private barnehager blir ivaretatt. (jf. barnehageloven § 17.)

 

Opptaksmyndighet

Barnehagefaglig rådgiver foretar opptaket i samarbeid med enhetslederne og styrerne i de enkelte barnehagene. Barnehagefaglig rådgiver er hovedansvarlig for opptaksprosessen, og skal påse at søkernes rettssikkerhet blir ivaretatt og at saksbehandlingen foregår forsvarlig og effektivt.

Det er ett hovedopptak i Flekkefjord pr år. Søknadsfristen er 1. mars, og blir annonsert på kommunens hjemmeside og facebookside. Barnehagene har en fleksibel oppstartperiode der barnet blir tilbudt oppstartdato i perioden fra 1. til 15. august

Prioritet ved opptak

Søkere med rett til prioritet jf. § 18 i barnehageloven, skal ha første prioritet ved opptaket.

  • Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. sakkyndig vurdering, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
  • Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjeneste §§ 4-12 og 4-4 annet ledd.

Kommunen har jf. barnehageloven, ansvar for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage, men “prioritet” er ikke ensbetydende med “fritt barnehagevalg”.   

Klage

Det er anledning til å klage på opptak jf. § 17 barnehageloven. Klagen må fremmes skriftlig, og klagefristen er 3 uker etter tilbudsbrevet er mottatt.

Opptakskrets

Barn bosatt i Flekkefjord kommune.

Opptak- og fordelingskriterier:

  1. Prioritet til barnehageplass

a ) Barn med nedsatt funksjonsevne
b) Barn det er fattet vedtak for etter lov om barnevernstjenester §§ 4–12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd.

  1. Barn med behov og vansker som § 18 ikke favner om.
  2. Søsken i samme barnehage. Gjelder også halvsøsken, som bor fast sammen.

Søsken prioriteres fremfor barn i punkt 1 og 2 dersom det er begrenset kapasitet i en bestemt barnehage

  1. Eldre barn prioriteres fremfor yngre.
  2. Faktoren hensiktsmessig gruppesammensetning: Det tas hensyn til eksisterende barnegruppe, med utgangspunkt i alder og kjønn. Om nødvendig kan opptaks-/ fordelingskriteriene fravikes for å skape “balanse” i barnegruppen.
  3. Som hovedregel ved lik prioritering, foretas det loddtrekning for å avgjøre rekkefølgen på søkerne. Det er minimum tre personer tilstede fra opptaksmyndigheten, når loddtrekningen skjer.

Supplerende barnehageopptak:

Søknader om barnehageplass som mottas utover hovedopptaket, blir behandlet i tråd med opptaks- og fordelingskriteriene som gjelder for hovedopptak.

Det gjennomføres ett suppleringsopptak i løpet av barnehageåret. Ved supplerende barnehageopptak tilbys det fortrinnsvis barnehageplass i barnehager som har ledig kapasitet. Dersom antall søkere til barnehageplass er større enn antall ledige barnehageplasser, kan kapasiteten ved enkelte enheter bli utvidet fra nyttår frem til nytt barnehageår (1. august)

Søknadsfrist  for supplerende barnehageopptak 15. september. Oppstartsdato i perioden fra 1. januar til 1. mars påfølgende år.

Utover hoved- og supplerende barnehageopptak tilbys det barnehageplasser etter søknad fortløpende når det er ledig kapasitet.

Målsetningen til kommunen er å kunne tilby barnehageplass innen rimelig tid når et behov meldes inn i form av søknad om barnehageplass.

Før opptak:

I forkant av hovedopptak – gjennomføres det før- opptak. Dette opptaket er for de som allerede har barnehageplass i en barnehage, men ønsker å bytte til annen barnehage fra nytt barnehageår. Opptaket foretas etter samme opptakskriterier som ved hovedopptaket.

Søknadsfrist 1.februar

Søknader om barnehageplass som mottas etter søknadsfrist, blir behandlet i etterkant av søknadene som er mottatt innen søknadsfristen.

§15 Oppsigelse av barnehageplass

Det er en måneds oppsigelsestid på tildelt barnehageplass. Oppsigelstiden gjelder fra den 1. i hver måned, og må foreligge skriftlig.  

Skriftlig oppsigelse av barnehageplass gjøres i foreldreportalen.

Barn som har fått tildelt plass, beholder plassen frem til skolestart eller til plassen sies opp.

Unntak: Oppsigelse levert etter 1.april, trer ikke i kraft før 1.august.

§16 Foreldrebetaling

Betalingssatsen for 100% barnehageplass i kommunale barnehager, samsvarer med maksimalgrensen fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

(jf. barnehageloven § 20, forskrift om foreldrebetaling § 2)

Det faktureres foreldrebetaling 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

Matpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetalingen.
Satsen for matpenger øker i tråd med årlig indeksregulering på 3%.

Foreldrebetalingen fastsettes av bystyret når budsjettet vedtas i desember måned.

Reduksjon eller fritak for foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

De dette gjelder må sende søknad til kommunen, og vil deretter motta et enkeltvedtak som gjelder for barnehageåret. Det søkes via kommunens hjemmeside.

Reduksjon eller fritak i foreldrebetaling ved sykdom:

Det kan søkes om reduksjon eller fritak i foreldrebetalingen dersom barnet er borte i fra barnehagen mer enn 4 uker sammenhengende pga. sykdom. Skriftlig søknad sendes Flekkefjord kommune ved oppvekst, og legeerklæring må legges ved.

Søskenmoderasjon

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Reduksjon i foreldrebet. v/ barn nr. 2

30 %

Reduksjon i foreldrebet. v/ barn nr. 3,4…

50 % til og med 31.juli 23. Fra 1.aug. 2023 er plass til barn nr. 3, 4…osv. gratis

Søskenmoderasjon gjelder også når barna ikke har barnehageplass i samme barnehage innen kommunen. Dersom barna har plass i kommunal og privat barnehage, fordeles reduksjonen i foreldrebetalingen likt, uavhengig av plass størrelse.

(jf. barnehageloven § 20, forskrift om foreldrebetaling § 3)

Manglende foreldrebetaling

Dersom foreldrebetalingen uteblir i inntil 3 måneder, kan barnehageplassen bli sagt opp.

§17 Åpningstid

De kommunale barnehagene har som hovedregel åpningstid 9,5 timer daglig, 5 dager i uken, 12 måneder i året.  

Kommunale barnehager holder stengt julaften, nyttårsaften og stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagens åpningstid skal respekteres.

Ekstra kostnader som barnehagen blir påført som følge av henting etter stengetid, belastes foreldre/foresatte med kr. 500,- fra og med 2. gangs overtredelse. 1. gangs overtredelse blir skriftlig loggført av barnehagestyrer, og signert av foreldre/ foresatte. Etter gjentatt ganger, og etter 5 overtredelser av for sen henting, vurderes oppsigelse av barnehageplassen.

§18 Ferie

Barnet skal i løpet av barnehageåret ha minimum 4 uker ferie. 3 av ukene må tas sammenhengende i tidsrommet 20.06 – 15.08 (for skolestartere, må ferien avvikles innen 01.08) Den 4. ferieuken tas ut i løpet av barnehageåret, etter eget ønske.

Redusert åpningstid i ferier: Barnehagen stenger dersom det er mindre enn 4 barn gjennomsnittlig pr. dag for uken som helhet. Dersom antall barn er 2 eller færre på enkeltdager stenges barnehagen disse dagene. Styrer i barnehagen skal informere om en evt. stenging innen 15. april i forbindelse med sommerferien og minimum 14 dager i forveien knyttet til andre ferier. Dersom stengingen resulterer i at barnet får «ekstra ferieuker», blir foreldrebetalingen refundert.

§19 Forsikring

Alle barn er dekket av kollektiv ulykkesforsikring for opphold, samt reise til og fra barnehagen.

§20 Revisjon av vedtektene

Vedtektene revideres ved behov.

Forslag om endringer sendes ut på høring, til alle kommunale barnehager. Endringsforslaget gjennomgås i barnehagenes SU. Merknader og kommentarer herfra, videresendes kommunen v/ oppvekst og kompetanse, som påser at innspillene tas med i saksfremstillingen til Utvalg for helse, kultur og oppvekst.