Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om å ha gjødslingsplan dersom det er 5 gjødselsdyrenheter (GDE) eller færre og dersom gjødslinga er særs ekstensiv. Ekstensivt jordbruk er jordbruksdrift med liten innsats av arbeidskraft og kapital per flateenhet slik at jorden gir liten avkastning.

I utrekning av GDE blir beiting utenom spredeareal trukket fra. For dyr som bare beiter i utmark, blir det beregnet at de ikke utgjør noen GDE i forhold til kravet om gjødselsplan. For dyr som beiter deler av tiden utenfor spredearealet blir det gjort en fordeling mellom fôropptak på spredearealet (inkl. tilleggsforing) og fôropptak utenom spredearealet (utmark og innmarksbeite som ikke er godkjent spredeareal) for å beregne tall GDE.

Spredeareal = fulldyrka og overflatedyrka areal. Kommunen kan i tillegg godkjenne innmarksbeite som spredeareal.