Kort fortalt

Skatteverket, Kartverket og  Statistisk Sentralbyrå arbeider med et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger og regelverk fra 2026.

Kartverket har satt i gang med å forbedre matrikkelen for fritidsboliger. Det er vi som kommune en del av, som lokale matrikkelmyndigheter.

Vi har fått rapporter og lister fra Kartverket med de lokale fritidsboligene som har ufullstendig matrikkel. 

Det kan være både store og små endringer som må gjøres. Hvis endingene er store vil du som eier en fritidsbolig få et skriv fra oss.

Et eksempel på en endring kan være at fritidsboligen din ikke er oppført som en fritidsbolig, altså med feil brukshetstype (se første punkt under “Dette er forbedringene prosjektet fokuserer på”). 

Dette er forbedringene prosjektet fokuserer på:

  • Oppdatering av bruksenhetsnummer fra kode U (unummerert) til kode F (fritidsbolig). Bygningstypen vil fra før være fritidsbolig.
  • Retting av feil med hensyn til hvilken eiendom en fritidsbolig tilhører.
  • Oppfølging av status for igangsatte fritidsbygg som ikke er meldt tatt i bruk/ ferdige.
  • I saker hvor fritidsboligens arealopplysninger mangler i matrikkelen, men kommunen har tilgang på disse via sakssystemet, vil i noen grad arealer bli oppdaterte.

Du kan oppdatere eiendomsregisteret selv

For å øke kvaliteten i Eiendomsregisteret (matrikkelen) får eiere av fritidsboliger anledning til å oppdatere data i Eiendomsregisteret selv. Gå videre til kartverket sine sider og les mer om det her.

Lovverk: Matrikkelforskriften § 10

Matrikkelforskriften § 10 omhandler retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen m.m. For den del av kvalitetshevingsarbeidet som blir å anse som registertekniske forhold, og som skjer likt for mange fritidsboliger, har kommunen anledning til å underrette om matrikkelføring gjennom kunngjøring på hjemmesiden. I tillegg vil det kunne oppstå tilfeller hvor det blir mest hensiktsmessig å varsle parter direkte.

Med hjemmel i matrikkelforskriften § 10 (2) og § 10 (7), velges i hovedsak for dette prosjektet å føre matrikkelopplysninger av teknisk karakter uten ytterligere kunngjøring til den enkelte grunneier, se utdrag fra forskriften nedenfor;

§ 10 (2): «Registrerte eiere og festere av berørte matrikkelenheter skal få mulighet til å uttale seg. Organet som står for rettingen, kan kreve at uttalelsen skal være grunngitt og undertegnet. Retten til å gi forhåndsuttalelse gjelder ikke når matrikkelføringen bare omfatter registertekniske forhold, som når kommunen fører opplysninger om hjelpelinjer og hjelpepunkt.»

§ 10 (7): «Registrerte eiere og festere av berørte matrikkelenheter skal underrettes om føringen, eventuelt med relevant utdrag av matrikkelen. Hvis føringen gjelder likt for et stort antall enheter, kan underretningen skje gjennom annonse i lokalavis eller kommunal informasjonskanal.»

Dere som eier hytter og er berørt av denne type rettinger trenger ikke foreta dere noe i denne omgang, med mindre dere blir forespurt om opplysninger fra kommunen.

Vår prosjektgruppe

Vi har opprettet en prosjektgruppe, hvor kontaktpersonen er Jan Ivar Skregelid. 

Du kan sende en mail med spørsmål til post@flekkefjord.kommune.no (skriv “Fritidsboligprosjekt” i emnefeltet), eller du kan ringe sentralbordet 38 32 80 00 og be om å bli satt over til prosjektets kontaktperson.