Barmark

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Nødvendige transporter bør i størst mulig grad gjøres på snø (Gjelder ferdsel med bil, ATV, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer i utmark). 

UTEN SØKNAD - KJØRING FOR FØLGENDE FORMÅL ER TILLATT PÅ BARMARK:

 • Politi, ambulanse og redningstjeneste.
 • Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.
 • Offentlig post- og teletjeneste.
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder.
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruksog reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse. Det er heller ikke adgang til kjøring for tilsyn av sau på beite.
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter.
 • Anlegg og drift av veger og større anlegg.
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven.
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene, og i Hardangervidda villreinområde utenfor nasjonalparken, bare for nødvendig transport etter fastsatte sleper.
 • Nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.

Der det er mulig, skal det kjøres i eldre kjørespor. Fylkesmannen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder. Fylkesmannen kan delegere denne myndigheten til kommunestyret. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark i denne forbindelse. Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M108/M108.pdf

ETTER SØKNAD

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder (f.eks. fiske, jakt, bærplukking, sanking av mose), turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv. forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Det kan kun gis tillatelse for transport langs traktorvei, men i Finnmark også langs godt etablerte barmarkstraseer. Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring for andre formål når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. På grunn av de store terrengskadene slik kjøring gir, skal barmarkskjøring kun tillates i helt spesielle tilfeller.
Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M108/M108.pdf

Snødekket mark

Reglene for motorferdsel på snøføre er mindre strenge enn for barmarkskjøring. Det er fordi kjøring på snø gir mindre varige skader på terreng og vegetasjon enn barmarkskjøring. Flest mulig av nødvendige transporter i utmark bør legges på snøføre (Gjelder ferdsel med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer i utmark).

UTEN SØKNAD - KJØRING FOR FØLGENDE FORMÅL ER TILLATT PÅ SNØDEKT MARK:

 • Formål som tillates for barmarkstransport (se side 4).
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg.
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra forskningsinstitusjon.
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere.
 • Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane.

Fylkesmannen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder. Fylkesmannen kan delegere denne myndigheten til kommunestyret. Kommunestyret kan ha gitt bestemmelser om kjøring som nevnt i punktene ovenfor, herunder om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr m.v.
Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M108/M108.pdf

ETTER SØKNAD

Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring med snøscooter for andre formål. Særlig aktuelle formål er:

 • Ervervsmessig transport (leiekjøring).
 • Transport for funksjonshemmede.
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i området ikke er mulig å få leid transport.
 • Kjøring i utmarksnæring.
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad.
 • Gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner.

Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.
Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M108/M108.pdf

Regler for søknad om dispensasjon og klage

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

 1. Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen. Her finner du søknadsskjemaet.
 2. Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.
 3. Tillatelsen må medbringes under transporten.

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Det er viktig å søke i god tid, ellers kan man risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før man ønsker å kjøre.

For mer informasjon se: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M108/M108.pdf

Du kan også se "Svar på ofte stilte spørsmål om motorferdelregelverket" for å finne svarene fra Miljødirektoratet.
 

Vi har ingen lokal forskrift i Flekkefjord kommune, vi bruker loven med tilhørende forskrift og rundskriv: