Trafikkulykker som involverer vilt

Varsle politiet (02 800)

 • Merk ALLTID skadestedet så godt som mulig, eller vent til politiet eller viltkontakt ankommer.
 • Opplys så godt det lar seg gjøre om:
  • Tidspunkt for påkjørsel eller observasjon
  • Hvilken art det er snakk om, og eventuelt dyrets alder og kjønn
  • Hvilken retning dyret gikk
  • Om du la merke til om dyret hadde synlige skader

Lover og retningslinjer

 • Med henvisning til Dyrevelferdsloven § 4 (hjelpeplikt) og § 5 (varsling) skal man hjelpe skadete dyr, og avlive om nødvendig dersom man er i stand til det.
 • Kommer du over sykt eller skadet vilt, også mindre dyr og fugler, og ikke selv har anledning til å hjelpe eller avlive viltet, kan du kontakte politiet.
 • Funn av dødt vilt på privat eiendom er grunneiers ansvar. Slike funn skal varsles kommunen, og det bør gis så utfyllende informasjon som mulig om funnet; sted, tidspunkt, art, kjønn og alder (for hjortevilt).
 • Alt hjortevilt som er påkjørt eller funnet dødt registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, også dyr som blir friskmeldt.
 • Registreringene gir viktig informasjon om hvor hjorten ferdes og hvilke veistrekninger som er mest utsatt for påkjørsler. Det er derfor viktig at alle påkjørsler varsles, selv om de kan virke «ubetydelige».
 • Alle kan gå inn på Hjorteviltregisteret sine nettsider og se hvilke registreringer som er gjort for din kommune.