Målgruppe

Du som er funksjonshemmet med et sammensatt og omfattende behov for tjenester.

Formål

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand, praktisk bistand egenomsorg, praktisk bistand opplæring, støttekontakt og avlastning der du selv er arbeidsleder.

Tjenesten skal gi mulighet til at du kan leve og bo selvstendig, at du kan ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre og at du har frihet til å leve ditt eget liv.

Kriterier

 • Under 67 år
 • Langvarige behov ut over 2 år
 • Tjenestebehov minst 32 timer/uke
 • Minst 25 timer/uke kan ha rett dersom det er hensiktsmessig

Forutsetning

Du må kunne:

 • mestre oppgavene som følger av arbeidslederansvaret
 • forplikte deg til å gjennomføre opplæring i arbeidslederrollen
 • delta aktivt ved planlegging og vurderinger av tjenesten
 • ivareta alle oppgaver som er tillagt arbeidsleder
 • styre tildelte timer i en lovlig og godkjent turnus/arbeidsplan som du selv setter opp i samarbeid med assistentene
 • lære opp og veilede assistentene
 • være med å utforme annonser og være aktiv under ansettelsesprosessen
 • ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet) for dine assistenter, f eks røykfritt arbeidsmiljø, ergonomi o.l. og legge til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø.
 • Være innforstått med at hjelpemidler, tilrettelegging og velferdsteknologi alltid blir vurdert som et alternativ eller supplement til tjenesten.

Tjenesten omfatter

 • Innenfor timene i vedtaket ditt kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som assistent(er), hva assistenten€ skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis til deg
 • Tjenester som praktisk bistand, praktisk bistand egenomsorg, praktisk bistand opplæring, støttekontakt og avfastning slås sammen og utføres av dine personlige assistenter etter en på forhånd oppsatt lovlig og godkjent arbeidsplan/turnus.

Tjeneste omfatter ikke

 • Helsetjenester og rehabilitering/habilitering som krever medisinsk/annen helsefaglig kompetanse inngår ikke i tildelingen.
 • Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever mer enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten utføres av assistenter i det omfang som er angitt i vedtaket og tidspunktene for tjenesteytingen styres av deg etter en lovlig oppsatt og godkjent turnusplan.

Pris

Dersom assistentene utfører praktisk bistand/ hjemmehjelpsoppgaver skal du betale en egenandel for dette.