Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. november:

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Forebygging, folkehelse og friskliv

Frisklivskurs

 • Er du nylig blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt?
 • Ønsker du hjelp til livsstilsendring? 
 • Har du lyst til å vite mer om god psykisk helse?
 • Trenger du hjelp til å komme i gang med gode rutiner og trening?

Meld deg på frisklivskurs!

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Flekkefjord

Under ligger den godkjente oversikten over helsetilstanden i befolkningen i Flekkefjord som er vedtatt i 2017, denne skal rulleres hvert 4. år.

I tillegg er det en sammenstilling av de områdene politikerne ønsket en årlig rullering av oversikt over.

 

Tjørsvåg aktivitetssenter

Et dagtilbud til hjemmeboende eldre som ønsker trening, aktivisering og sosialt samvær med gode måltider.

Smittevern og vaksine

 

Kommunens smittevernarbeid og reisevaksinering ivaretas av kommuneoverlege, helsesøstre og reisevaksinekontor.

Du kan få medisinsk råd og veiledning ved utenlandsreiser og tilbud om vaksinasjoner og resepter, blant annet for medisiner til forebygging av malaria.

 

Hverdagsrehabilitering

Tjenesten skal bidra til at kommunens eldre innbyggere mestrer å utføre aktiviteter som er viktig for dem, i stedet for å være passive hjelpemottakere.  

Økt mestringsevne vil føre til en reduksjon i behovet for hjemmetjenester og utsettelse av tidspunktet for heldøgns pleie og omsorg.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid kan ha innvirkning på helsen.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne frem til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Legetjenesten - fastlege, legevakt

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, deriblant fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegeoppgaver i kommunen som for eksempel i helsestasjon- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgssenter og kommunal øyeblikkelig hjelp.
Alle som ønsker det har rett til å ha en fastlege. Kommunen har ansvar for at det er nok leger i kommunen til at dette er mulig. Tildeling og bytte av fastlege foregår gjennom HELFO, eller ved fastlegekontoret tlf. 810 59 500 og den enkelte kan velge fritt mellom fastleger som har ledig kapasitet på sin liste.
Fastlegen prioriterer egne listepasienter, men vil kunne ta imot pasienter utenfor listen ved ledig kapasitet.
Legetjenesten i Flekkefjord har 9 fastleger, 1 turnuslege, 1 smittevernlege, 1 kommunepsykolog og 1 kommuneoverlege.

Hvordan søke om helse og omsorgstjenester


 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.

 3. Saksbehandler kontakter deg.

 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.

 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.

 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.

 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.


1