Målgruppe

Psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som bor eller oppholder midlertidig deg i Flekkefjord kommune og som trenger hjelp til å ivareta din psykiske helse.

Formål med tjenesten

Tjenesten arbeider med å fremme den psykiske helsen, forebygge og behandle psykiske lidelser. Spre opplysning og øke interessen for hva du selv kan gjøre for å bedre din psykiske helse.

Kriterier

 • Du må bo eller midlertidig oppholde deg i kommunen
 • Du har en psykisk lidelse, er i en livskrise eller har rusproblem
 • Du fyller vilkårene for nødvendig helsehjelp

Forutsetning

 • Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes. Foreldre eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for brukere under 16 år.
 • Du må være innforstått med at hjelpemidler, tilrettelegging og velferdsteknologi alltid blir vurdert som et alternativ eller supplement til tjenesten og som en erstatning til oppfølging.
 • Du oppfordres til å legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi hjelpen jfr. arbeidsmiljøloven (eks. røykfritt arbeidsmiljø, fremkommelig vei til bolig i forhold til brøyting, strøing o.l.)

Tjenesten omfatter

Dine ressurser og behov er utgangspunktet for tjenestene.

Dette kan være:

 • Individuelle samtaler
 • Samtaler med pårørende
 • Kognitiv terapi og motiverende intervju
 • Familiesamtaler
 • Nettverksmøter
 • Hverdagsrehabilitering
 • Informasjon og opplysningsvirksomhet
 • Lærings- og mestringskurs: (KID) kurs i depresjonsmestring og (DU) kurs i depresjonsmestring for ungdom.
 • Dagaktivitetstilbud
 • Bistand til å mestre og til å strukturere hverdagen
 • Bistand til å bearbeide og mestre kriser
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, deltagelse i ansvarsgrupper, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan.
 • Tilrettelegge for meningsfylte fritidsaktiviteter
 • Bistand til å utvikle og utvide sosiale nettverk
 • Veiledning
 • Oppfølging i eget hjem

Tjeneste omfatter ikke

Tjenesten omfatter ikke akuttfunksjoner, disse må ivaretas av legevakt.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten utføres av autorisert helsepersonell og tjenesten er tilgjengelig på dagtid fra 08.00-15.00. Helsepersonell knyttet til et bemannet bo- fellesskap kan etter avtale kan gi helsehjelp kvelder, helger og høytider.

Pris

Det er ingen egenandel for psykisk helsetjeneste.