Krav til søker

 • Alle kan henvende seg til psykologtjenesten, både ungdom og foreldre som ønsker samtaler og veiledning. For barn under 16 år vil oppfølging forutsette samtykke fra foreldrene.
 • Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.
 • Man kan ta kontakt via lege eller helsesøster, ringe oss direkte eller fylle ut en henvisning og sende denne.
 • Hvis du tar kontakt via e-post, må du huske ikke sende personopplysninger.

Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.

Mål

 • tidlig hjelp til foreldre når de er bekymret for barnets fungering eller situasjon
 • hjelp til avklaring ved bekymring for egen psykisk helse og fungering
 • identifisering og behandling av lettere psykiske vansker
 • sikre tilgang til veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner som arbeider med målgruppene

Hva?

 • råd og veiledning
 • avgrenset behandling/veiledning (1-8 samtaler)
 • undervisning om psykisk helse for samarbeidspartnere
 • hjelp til igangsetting og drift av helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen
 • samarbeid med andre hjelpeinstanser

Vanlige årsaker til å kontakte oss

 • nybakte foreldre som opplever tristhet/depresjon i forbindelse med graviditet og fødsel
 • bekymring for små barns psykologiske utvikling, for eksempel urolighet, sinne, engstelighet, styringsvansker
 • bekymring for større barn og ungdoms psykiske helse, for eksempel tristhet, nedstemthet, sinne, angst og fobier, problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet og identitet