Hvis du har behov for tverrfaglig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.

Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og et tverrfaglig team for at du skal mestre livet på best mulig måte.

Vi tilbyr rehabilitering uavhengig av alder, diagnose og bosted, og vurderer ut fra en prioriteringsveileder.

Rehabilitering gjelder for personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for tverrfaglig rehabilitering.

Hvordan foregår rehabilitering?

Det avhenger av dine mål. Rehabilitering skal være planlagt med tydelige mål og et avklart forløp. Du setter egne mål sammen med fagpersoner. Ulike fagpersoner vil være involvert i rehabiliteringen, alt etter situasjonen du er i.

Hvilken type rehabilitering kan jeg få?

Rehabilitering kan foregå både i ditt eget hjem eller på institusjon. Hjemme kan du få enten hverdagsrehabilitering eller rehabilitering i hjemmet.

Hverdagsrehabilitering

Formålet til tjenesten er å øke eller opprettholde funksjonsnivå, slik at du best mulig kan klare deg på egenhånd og bo lengst mulig i eget hjem.

Hva er Hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering passer for deg som bor hjemme i egen bolig eller omsorgsbolig som har fått et fall i funksjon og problemer med å mestre hverdagsaktiviteter.

Hovedfokus i hverdagsrehabilitering er på å mestre hverdagsaktiviteter og forebygge funksjonsfall.

Hvordan?

  • Det er et lavterskeltilbud til deg som bor hjemme og har opplevd et funksjonsfall som har gjort at hverdagen har blitt mer utfordrende.
  • Det trenes på hverdagsaktiviteter i ditt eget hjem og nærmiljø.
  • Det trenes på det du selv ønsker å mestre i hverdagen.
  • Gjennomføres av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

Hva forventes av deg?

Du må være motivert og villig til å gjøre enn innsats, slik at du i størst mulig grad klarer deg selv i hverdagen og oppnår de målene du selv har satt deg før vi starter treningen.

Hvordan søker du på tjenesten?

Du kan gi beskjed at du ønsker oppfølging via hjemmesykepleien eller fastlege, så vil du bli kontaktet av en av terapeutene i teamet.

Du kan ta kontakt direkte med avdeling for Rehabilitering og mestring tlf: 38 32 88 40.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis og varer vanligvis i 4 uker.

Brosjyre hverdagsrehabilitering

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering i hjemmet passer for deg med ny skade/sykdom hvor rehabilitering kan gjennomføres i hjemmet. Fokus vil være å gjenvinne ferdigheter etter sykdom/skade.

Du kan få denne rehabiliteringen etter at du er utskrivningsklar fra sykehus eller døgnrehabilitering. Det passer også for deg som bor hjemme og har sammensatte og komplekse utfordringer, eller dersom du står i fare for å få et funksjonsfall.

Du må være i stand til å delta aktivt i egen rehabilitering

Hvem kan få rehabilitering i hjemmet?

Rehabilitering i hjemmet kan være aktuelt for deg dersom:

  • Du nylig har fått en skade/sykdom
  • Du nylig har vært innlagt på sykehus
  • Du har sammensatte og komplekse utfordringer
  • Du står i fare for å få et funksjonsfall

Hvordan foregår rehabilitering i hjemmet?

Du vil få oppfølging av et rehabiliteringsteam som består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. Hvilke yrkesgrupper som involveres vil variere ut ifra hvilke utfordringer og mål du har. Ved behov samarbeider teamet også med andre faggrupper.

I starten av rehabiliteringsperioden foretar teamet en systematisk kartlegging og utarbeider målsetninger sammen med bruker. Målene baserer seg på hva som er viktig for bruker å mestre i hverdagen. Disse målene er utgangspunkt for rehabiliteringsprosessen.

Fokus vil være å gjenvinne ferdigheter etter sykdom/skade og forebygge ytterliggere funksjonsfall.

Rehabilitering på institusjon

Dersom du har behov for intensiv oppfølging og har vanskelig for å gjennomføre rehabiliteringen hjemme kan du få innvilget rehabilitering på institusjon. Du vil da få tverrfaglig oppfølging av et rehabiliteringsteam. Når du blir utskrevet fra rehabiliteringsopphold, men fortsatt har behov for rehabilitering, kan du få tilbud om videre rehabilitering i hjemmet.

Hvordan søker jeg om rehabilitering?

Du kan selv ta kontakt direkte med avdeling for rehabilitering og mestring (tlf 38 32 88 40). Fastlege og hjemmetjenesten kan også henvise deg.

Hva koster rehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er ment som et forebyggende tiltak og er dermed gratis.
 
Ved rehabilitering i hjemmet er det en egenandel for fysioterapidelen av tjenesten. Egenandelen styres etter gjeldene takster fra Helsedirektoratet, og må betales til man har nådd frikorttaket.

For mer informasjon og egenandel og frikort:

Informasjon om frikort: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester/

Informasjon om egenandel: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut/

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

Helse- og omsorgstjenesteloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Prioriteringsveileder

Forskrift om egenandel for kommunale- helse og omsorgstjenester https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256