Hvordan melde

Du kan ringe eller sende brev til barnevernet. Du kan bruke nedenstående skjema for bekymringsmelding. 

Som privatperson kan du velge å være anonym.

Melding må ikke sendes som e-post. Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor. Oversikt over kommunale barneverntjenester

Hvem kan melde?

 • Foreldre, venner, naboer, barnehager, skoler, helsestasjoner og andre som er bekymret for omsorgssituasjonen til et barn kan melde fra til barneverntjenesten.
 • Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for omsorgssvikt.

Krav til melder

 • Du skal melde til barnevernet når du har grunn til å være bekymret for omsorgssituasjonen til et barn.
 • Du skal ikke kunne bevise eller ha observert det du er bekymret for, men du skal kunne beskrive din bekymring og hva som er kilden til informasjonen.
 • Et rykte er ikke en melding.

Hva gjør barnevernet?

Ved mottatte meldinger skal barnevernet snarest eller innen en uke behandle meldingen og vurdere om saken skal:

 • undersøkes, - hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven
 • henlegges, - hvis lovens vilkår ikke er oppfylt eller meldingen er grunnløs

Barneverntjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Uansett om det er foreldre eller andre som kontakter barneverntjenesten vil det, dersom barneverntjenesten finner at det er grunnlag for det, iverksettes en undersøkelse. Den skal som hovedregel være gjennomført innen 3 måneder.

Undersøkelsen kan bestå av flere samtaler med foreldre og barnet (om det er over 3 år) samt observasjoner av samspill. Det vil være en blanding av samtaler på barneverntjenestens kontor og hjemmebesøk hos familien. I tillegg vil barneverntjenesten innhente skriftlig informasjon fra andre som kjenner barnet, men ikke uten at foreldrene er informert om hvem det innhentes opplysninger fra.

Hensikten er å kartlegge situasjonen med søkelys på utfordringer og ressurser knyttet til fremtidig rolle som omsorgsperson.

En undersøkelse vil kunne konkludere med følgende:

 • Henleggelse
  Saken kan henlegges på bakgrunn av at det ikke er behov for tiltak eller fordi foreldrene ikke samtykker til de tiltak som blir foreslått. Dersom bekymringen er stor, men foreldrene ikke samtykker vil saken bli henlagt med mulighet for gjenåpning.
 • Tiltak
  Tiltak som for eksempel veiledning, miljøterapi, opphold på foreldre/ barn sentre, henvisning til annen behandling, ansvarsgruppe, avlastning, fritidstiltak og i noen grad økonomisk bistand til barnehageplass.
 • Omsorgsovertakelse
  I sjeldne tilfeller vil tiltaket bli å fremme sak om omsorgsovertagelse, men da skal saken være svært alvorlig og vurdert at andre tiltak ikke vil være tilstrekkelig

Klage

 • Dersom du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen 3 uker.
 • Hvis du trenger hjelp til klagen, kan du ta kontakt med kommunen.
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, sendes klagen til Fylkesmannen for endelig behandling.