Sakkyndig

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/universitet/høyskole). PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT (Agder Fylkeskommune).

Arbeidsområder

  • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder
  • Sakkyndig vurdering for elever i grunnskolen
  • Sakkyndig vurdering for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område
  • Veiledning til barnehage/skole i Ressursteam
  • Støtte/medhenviser til andre instanser 
Før en eventuelt henviser til PPT må barnehage/skole vurdere om barnet kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og det må også ha blitt prøvd ut tiltak i barnehage/skole.
PPT stiller krav til kartlegging fra barnehage/skole før en eventuell henvisning, jfr. Pedagogisk Rapport og System for Kartlegging. Alle barnehager/skoler skal drøfte eventuell sak med PPT før henvisning. 

Saksgang

1. Foresatte (fortrinnsvis i samarbeid med barnehage/skole) sender henvisning til PPT.
2. PPT vurderer etter utredning om barnet har behov for Spesialpedagogisk hjelp i barnehage/Spesialundervisning i skole.
3. Dersom tilrådning av Spesialpedagogisk hjelp/Spesialundervisning, er det Fagavdeling barnehage/Rektor ved den enkelte skole som skal fatte enkeltvedtak.
 
Vær oppmerksom på at PPT ikke driver utøvende Spesialpedagogisk hjelp/Spesialundervisning. Barnehage/skole har ansvar for den utøvende hjelpen. 

Hjemmeside

  • listerppt.no (Flekkefjord kommune går ut av Lister PPT 1. januar 2024.)