Byggeforbud i plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven fastlegger et byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Byggeforbudet gjelder i 100-metersbeltet i hele Flekkefjord kommune så lenge det ikke er fastsatt egen byggegrense i plan.

Hva må du gjøre?

Først og fremst må du sjekke gjeldende planer for din eiendom (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan eller detaljplan). Denne informasjonen får du på kommunens karttjenester på internett eller ved å henvende deg til innbyggertorget. Finn ut om din eiendom er berørt at 100-metersbeltet.

Er din eiendom i strandsonen?

Din eiendom er berørt av det generelle forbudet om å oppføre eller anlegge tiltak langs sjø og vassdrag.

Alle typer tiltak er søknadspliktig på din eiendom.

Kan jeg bygge uten å søke i strandsonen?

Nei, unntaksreglene i plan- og bygningsloven gjelder ikke på din eiendom. Blant annet er garasjer, boder, gjerder, terrengoppfylling, graving, anlegging av sandstrand, støttemurer, levegg, basseng, osv. søknadspliktig med dispensasjon.

Ønsker du å bygge i strandsonen?

Dersom du ønsker å bygge i 100-metersbeltet har du mulighet til å søke om dispensasjon.

Din søknad vil kanskje måtte behandles i utvalg for samfunn.

Dispensasjonssøknad

For at vi skal kunne innvilge en dispensasjon, må fordelene for de allmenne interesser ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Dessuten må hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.

Hva om du har utført arbeider uten å søke?

Det er ulovlig å utføre arbeider i strandsonen uten å søke. Ifølge plan- og bygningsloven er vi pliktige til å følge opp ulovligheter.

Dersom vi får vite at du har utført arbeider på din eiendom ulovlig, vil vi følge opp dette ved å gi deg varsel om overtredelsesgebyr, varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt. Du vil få mulighet til å søke om tiltaket ditt selv om det er utført. Selve søknaden vil bli behandlet på lik linje som andre søknader selv om tiltaket er utført. Du må påregne å få ett overtredelsesgebyr for å ha utført tiltak uten tillatelse.

Konklusjon

Dersom din eiendom er i strandsonen kan du ikke foreta deg noe uten å søke om dispensasjon først.

Er du i tvil om hva du skal og må gjøre? Ta kontakt med oss for råd og veiledning før du begynner med dine prosjekter.

Etablering og vedlikehold av sandstrender

Etablering av sandstrender kan i mange tilfeller ha en negativ effekt på det marine biologiske mangfoldet, føre til innføring av fremmede arter, virke privatiserende for allmennheten og føre til forurensning ved partikkelspredning.

Skal du etablere eller vedlikeholde en sandstrand anbefaler vi at du først leser informasjonen på nettsiden til Fylkesmannen i Agder. Les også veilederen til Miljødirektoratet.

Vi minner på at alle tiltak i strandsonen er søknadspliktige.

Veileder om planlegging i sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå publisert en ny veileder om «Planlegging i sjø». Den omtaler planlegging i sjø, men noen av eksemplene vil også være relevante i vassdrag.