Tiltakshaver

Den som ønsker å sette i gang et byggeprosjekt blir kalt tiltakshaver. Det er som regel eier av tomten. Ved søknad om tiltak uten ansvarsrett er du både søker og tiltakshaver.

Ansvarlig søker

Mange byggesak krever en ansvarlig søker. Det kan være et kvalifisert foretak, for eksempel arkitekt, byggmester eller tilsvarende. Ansvarlig søker har ansvaret overfor myndighetene for at all nødvendig dokumentasjon foreligger, jf. plan- og bygningslovens § 20-3 og byggesaksforskriftens (SAK) § 12-2.

Prosjekterende

Prosjekterende er den personen eller foretaket som skal kvalitetssikre og dokumentere at karevene i teknisk forskrift er tilfredsstilt i en byggesak. Den som er ansvarlig prosjekterende skal ha et overordnet ansvar for andre prosjekterende (underentreprenører).

Utførende

Utførende er den personen eller foretaket som utfører bygge- eller rivearbeidene i henhold til prosjekteringen.

Kontrollerende

Kontrollerende er den personen eller foretaket som foretar en kontroll av prosjektet.

Ansvarsrett

Ved større tiltak i forhold til plan- og bygningsloven er det krav om ansvarsrett. Både enkeltpersoner og foretak kan påta en ansvarsrett

Hjemmelshaver

Den eller de personene som står oppført i grunnboka som eier av tomta.

Saksbehandler

Saksbehandler, eller byggesaksbehandler, er den personen på Byggesak (kommunen) som behandler byggesaken din og som er din kontaktperson i kommunen under byggesaken.

Fester

En fester er en som leier en tomt av en eier, en såkalt festet tomt. Dette er sjeldent på tomter med helårsboliger, men mange hyttetomter er festet.

Gjenboer

En gjenboer er en nabo som ikke har felles eiendomsgrense med deg, men en smal eiendom i mellom. Denne smale eiendommen kan være vei, fellesareal for gangstier, jernbanespor, eller lignende.

Nabo

Nabo er eier av tilstøtende eiendommer. Det vil si de som har felles eiendomsgrense med deg.

Nabovarsel

Dersom din nabo skal bygge ett søknadspliktig tiltak skal du nabovarsles. Nabovarsel skal sendes inn to uker før søknad sendes inn.

Merknad

Dersom du har kommentarer til ett nabovarsel kalles de merknader. Disse må du sende inn til ansvarlig søker innen 2 uker etter mottatt nabovarsel.

Merknader skal kommenteres av ansvarlig søker og sendes med byggsøknaden.

Hoveddel

Som tommelfingerregel definerer vi oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entré, vinterhager, mm for å være en del av husets hoveddel.

Tilleggsdel

Som tommelfingerregel definerer vi boder, uinnredet loft/kjeller, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, balkonger, terrasser, osv..., som tilleggsdel til en bolig.

Gesims

Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten (punkt hvor yttervegg bryter igjennom tak). Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Mønehøyde

Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Beregning av gjennomsnittlig terrenghøyde

For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å beregne kotehøyden på planert terreng ved å summere kotehøydene for hvert av husets fire hjørner og dividerer summen på fire. Ved flere hjørner på huset, summeres kotehøyder for hvert hjørne og divideres på samme antall hjørner.

Plankrav

Dersom tomten din ligger i uregulert område, krever kommunen at det skal lages en reguleringsplan. Er du usikker på om tomten din er regulert, gå inn på kommunens karttjeneste og søk via ditt gårds- og bruksnummer eller adresse, og se hvilken status din tomt har.

Dispensasjon

Dersom du ønsker å utføre et tiltak som ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser, kan du søke om dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens kap. 19.

Det kan søkes i forkant av en byggesøknad, eller sendes inn sammen med en byggesøknad. Det må da skrives en grunngitt søknad.

Dispensasjoner må alltid nabovarsles. Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må også være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ett-trinns søknad

Søknadsform hvor "rammene" for byggesøknaden er klarlagt. Alle ansvarlige foretak, både for prosjektering og utføring, involvert i prosjektet er avklart og gjennomføringsplan er vedlagt søknaden.

To-trinns søknad

Søknadsprosessen er todelt og omtales ofte som "ramme" (rammetillatelse) og "IG" (igangsettingstillatelse).

Søknadsprosessen starter med en rammesøknad. Her får du svar på om kommunen kan godkjenne "rammene" for prosjektet herunder høydebestemmelser, terrengtilpasning, utnyttelsesgrad, osv. Kommunen kan i en "rammetillatelse" stille vilkår som må være innfridd ved søknad om igangsetting. Foretakene som skal benyttes i forbindelse med byggetiltaket trenger ikke å være bestemt ved innsendelse av en rammesøknad. Når alle vilkår i rammetillatelsen er innfridd, og alle involverte foretak er valgt, sendes det inn en søknad om igangsetting. Bygging kan ikke starte før igangsettingstillatelse er utstedt.

Matrikkelen

Det nasjonale eiendomsregisteret

Erklæring

En erklæring er en personlig bekreftelse på et forholds riktighet. Du kan for eksempel gi en erklæring til din nabo hvor du tillater han/henne å bygge nærmere 4 m fra felles eiendomsgrense.

Servitutt

En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. Eksempler på servitutt kan være en tinglyst veirett. En tinglyst servitutt er en heftelse for en eiendom og blir alltid registrert på den eiendommen som får en negativ heftelse.

Heftelse

En heftelse er en begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren). Eksempler er veirett, panterett, forkjøpsrett, bruksrettigheter (servitutt) og grunnbyrde.

Gir du nabosamtykke til din nabo slik at han/hun kan bygge nærmere enn 4 m fra felles eiendomsgrense? Da er dette en heftelse på din eiendom.

GNR/BNR

Gårdsnummer og bruksnummer.

BRA

Byggets bruksareal

BYA

Grad av utnytting, BYA, er areal av tomten som er bebygget/samlet fotavtrykk. Grad av utnytting angis i forhold til netto tomt.

O.K. gulv

Overkant gulv. Betegnelse brukt i forbindelse med høydeplassering av bygninger.

Pbl.

Forkortelse for plan- og bygningsloven.

Fvl.

Forkortelse for forvaltningsloven.

SAK 10

Byggesaksforskriften

TEK 17

Byggeteknisk forskrift

LNFR (LNF)

LNF er ett område i kommunen som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift.