Følgende vedtak kan påklages

  • vedtak i byggesak eller delesak
  • vedtak om reguleringsplan. Dersom privat reguleringsforslag er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan et avslag kreves forelagt bystyret.

Du kan ikke påklage vedtak om kommuneplan.

Hvordan klager du?

Klagefristen er tre uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes til post@flekkefjord.kommune.no, eventuelt Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.

Husk å tydelig markere ditt brev eller e-post med saksnummer, adresse og gård- og bruksnummer.

Dette må du passe på:

Klagen må:

  • være begrunnet. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering.
  • angi hvilket vedtak det klages på.
  • angi hvilke endringer som eventuelt ønskes.
  • være undertegnet.

Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, ber vi deg oppgi når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse.

Selv om det er klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette iverksettelsen, og denne beslutningen kan du ikke klage på.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behøver veiledning i forbindelse med dette.

Det er ikke gebyr for behandling av klager.

Saksgang

Hvis kommunen ikke finner at klagen kan tas til følge, vil den bli forelagt utvalg for samfunn. Hvis heller ikke utvalg for samfunn tar klagen til følge, vil den bli oversendt Statsforvalteren til endelig avgjørelse. Du vil bli underrettet om behandling i utvalg for samfunn og når saken eventuelt oversendes Statsforvalteren.

Statsforvalterens behandling

Statsforvalteren avgjør om klagen skal tas til følge. Klager blir underrettet direkte om avgjørelse. Denne kan ikke påklages.