Hva er et nabovarsel?

Når det skal varsles, hva ett varsel skal inneholde,  hvem som skal varsles og hvordan det skal varsles? Her finner du informasjon om nabovarsel

Merknader til nabovarsel

Du kan komme med merknader hvis du føler at tiltaket påvirker deg negativt. Naboen kommer da med et tilsvar som legges ved i byggesaken.

Merknader sendes til ansvarlig søker innen to uker etter at varselet er sendt ut, og gjelder uavhengig av om du er bortreist eller ikke. Spørsmål om forlengelse av fristen for å komme med merknader sendes til søker.

Innhold i nabovarselet

Husk at merknader til nabovarsel ikke er en klage, unngå derfor å bruke ordlyden "klage på tiltak" når du skriver merknadene. Alle merknader publiseres på postlisten når saken sendes inn. Unngå derfor sensitiv informasjon.

I brevet til søker skriver du:

  • Hvilke merknader du har til tiltaket
  • Ulemper tiltaket gir deg som nabo (Lys, lyd, innsyn, utsyn etc.)

Personlige uenigheter mellom deg og naboen er ikke relevante i byggesaken

Hvordan vurderes merknadene

Merknadene dine og svaret på disse legges ved i byggesaken, vi vurderer da om merknadene skal tas til følge eller ikke.

Dersom du har merknader vil du motta en kopi av vedtaket. Som nabo har du rett til å klage på vedtaket innen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket.

Avstandsbestemmelser

Avstandsbestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 29-4.

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter pbl. kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter pbl. kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense, når:

  • eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke

eller

  • det skal oppføres garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift.

Se også kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder "Grad av utnytting".