Kulturskolens visjon og målsetning

Visjon

Flekkefjord kulturskole skal være et sted for åpenhet og nyskaping.
 

Målsetning

Vi vil gi elevene kunnskap til å utvikle seg maksimalt ut fra individuelle forutsetninger. Uavhengig av nivå skal kvalitet være i fokus. Vi etterstreber trivsel i vårt arbeid.

Bass

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget bass:

Bass i denne sammenheng er elektrisk eller akustisk bass-gitar. Det vil være rom for både solospill og akkompagnement på instrumentet. Du vil kunne få undervisning i mange sjangre innen bass-spill.

Verdier:

1) Eleven skal føle seg sett og akseptert.

2) Eleven skal ha et utbytte av å være der.

3) Faglig framgang skal være en mulighet.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger og ønsker vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

Repertoar og innhold vil være basert på elevens ønsker, sammen med læreres vurderinger av hva som vil være gunstig i forhold til elevens utvikling. Det vil undervises i teknikker på bassgitar, spillestiler, tilpasninger og rolleforståelse for bassister.

Arbeidsformer:

Hovedarbeidsformen vil være en til en undervisning. Samtidig vil det være viktig å trekke inn samspill og gruppesituasjoner etter behov/ mulighet.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Gitar

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget gitar:

Gitar er et av kulturskolens mest populære instrument og skolen har mange elever. Du vil kunne få undervisning i mange sjangre innen gitarmusikken fra klassisk gitar til pop og rock.

Verdier:

1) Eleven skal føle seg sett og akseptert.

2) Eleven skal ha et utbytte av å være der.

3) Faglig framgang skal være en mulighet.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger og ønsker vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

Repertoar og innhold vil være basert på elevens ønsker, sammen med læreres vurderinger av hva som vil være gunstig i forhold til elevens utvikling. Det vil undervises i teknikker på gitar, spillestiler, tilpasninger og rolleforståelse for gitarister.

Arbeidsformer:

Hovedarbeidsformen vil være en til en undervisning. Samtidig vil det være viktig å trekke inn samspill og gruppesituasjoner etter behov/ mulighet.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Musikk grunnopplæring

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget Musikk Grunnopplæring:

Musikk Grunnopplæring er et gruppetilbud rettet mot elever på første trinn. Faget er en basis for musikkundervisningen. Det blir lagt vekt på bred tilgang til musikkens elementer, barnas personlige evner og ferdigheter og gleden ved å uttrykke seg musikalsk. Undervisningen foregår mye gjennom lek og bevegelse.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene er tilpasset elevens alder og forutsetninger. Det gir en helthetlig innføring i musikk. Faget gir et bredt grunnlag til å fortsette med fagene Karusell og instrumentalopplæring. 

Innhold:

Elevene får kjennskap til og omgang med de musikalske elementer og uttrykksformer samt utvikler musikalske forestillingsevner. Det blir brukt ulike typer rytme- og klanginstrument(utvidet Orff instrumentarium). Dessuten er rytmikk, bevegelse, sang, bruk av stemmen og improvisasjon en viktig del av faget. Vi trener evnen til lytting ved hørekonsentrasjon og oppmerksomhet og minne for musikk.

Arbeidsformer:

Fast ramme med velkommen-sang og ha-det-bra sang.

Rim og regler 

Rytme-leker

Oppdager lydstyrker, tonelengder, lyse og mørke, høye og lave toner, spisse og runde lyder

Oppdager geometriske former i musikk og rytmer

Bevegelses-sanger

Musikkeventyr

Oppdager emosjonelle sider ved musikken

Gjenkjenne instrumenter ved lytting

Øver samspill

Lærer noen musikkbegrep

Blir kjent med Edvard Grieg og noe av musikken hans

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Teater

Teaterfaget i Flekkefjord kulturskole.

Flekkefjord kulturskoles opplæring i teater foregår i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og glede.

Beskrivelse av faget Teater:

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, kreative leker, arbeid med roller og situasjoner, improvisasjon, tekstformidling, opplæring i teaterhistorie og opplæring i å analysere, reflektere og se sammenhengen mellom teaterstykker/tekster i et historiskperspektiv. 

Læringsmål og utviklingsmål:

Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene:

 • skape, oppleve, reflektere, formidle og utøve.
 • oppleve glede og mestring gjennom ulike praktiske oppgaver. 
 • utforske bruken av kropp, uttrykk og stemme.
 • ha kunnskap om teater som et kunstnerisk, sosialt, historisk og kulturelt uttrykk.
 • ha kjennskap til teaterets rolle i samfunnet.
 • ha et godt begrepsapparat for analysering, tolkning og samtale om innholdet i teaterfaget.
 • ha relevante teoretiske kunnskaper.
 • ha kjennskap til ulike teknikker innenfor teaterfaget.
 • ha fremvisninger/forestillinger på ulike nivåer i konsertrappa. 

Lærings- og utviklingsmål vil være tilpasset elevenes nivå og ferdigheter

Innhold:

Innholdet i teaterfaget tar utgangspunkt i lærings- og utviklingsmålene. Innholdet vil væretilpasset ulike alderstrinn og ulikt nivå. Elevenes egne ønsker vil bli vektlagt. Innholdet tar utgangspunkt i øvelser som stimulerer elevenes kreativitet, vekker nysgjerrighet og skaper glede og begeistring. 

Arbeidsformer:

Elevene deles inn i grupper. Her får de muligheten til blant annet å lære gjennom ulikeaktiviteter. Aktivitetene kan inneholde: 

Samspill og samarbeidsøvelser, eksperimentering, iakttakelse, improvisasjon, teaterlek, lek med tid, rom, roller og objekt, utfoldelse av kropp, stemme, sanser, følelser og fantasi, musikk- og sangleker, dans, koordinasjonsøvelser, konsentrasjonsøvelser, formidling, samtaler og utforskning av bevegelsesmønstre, kroppsholdning og uttrykk.

Evalueringsmetoder:

Gjennom samtaler og dialog får eleven mulighet til å evaluere egen opplevelse og egen utvikling. 

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Dans

Dansefaget i Flekkefjord kulturskole.

Flekkefjord kulturskoles danseopplæring foregår i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og danseglede.

Beskrivelse av faget Dans:

Dans handler om å uttrykke seg med kroppen. I kulturskolens danseundervisning får eleverfra 3.klasse og oppover sjansen til dette sammen med andre danseinteresserte, gjennomukentlige dansetimer i ulike sjangre og gjennom forestillinger. Her kan alle få muligheten til åoppleve danseglede.

Kjerneord for undervisningen:

 • Tolerant
 • Lyttende
 • Modig

Læringsmål og utviklingsmål:

Undervisningen legger stor vekt på bevegelsesglede, trygghet både på seg selv og på gruppa,kreativitet og eget uttrykk. Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger ogambisjoner blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger vil værebestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vilkunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

Jobbe med kreativitet, lære seg å utvikle idéer til koreografi, jobbe fram motforestilling/framføring, teknikk. Utforsking er viktig. 

Timeoppbygging:

 • Oppvarming 
 • Kreativ oppgave 
 • Teknisk - oversikt 
 • Lek 
 • Tøying

Alle elever får opptre i løpet av året, og årets høydepunkt er juleforestilling og Open Air. 

Arbeidsformer:

Det brukes ulike slaginstrumenter (som tamburin) i arbeidet med å lære elevene å bevege seg tilulike rytmer og taktarter. Elevene lærer å koordinere bevegelser med musikk. Det skapeskoreografier ut fra kombinasjonen mellom musikk og bevegelser.

Eleven skal kunne:

 • Mestre basisferdigheter relatert til kropp, ut fra sitt nivå.
 • Oppleve dansens mangfold og glede.
 • Oppleve mestring og selvtillit.
 • Arbeide konsertert og disiplinert under øvingene.
 • Samarbeide og delta aktivt i et sosialt fellesskap.
 • Utforske og skape egne uttrykk.
 • Opptre på relevante arenaer, noe som er en viktig del av opplæringen.
 • Være en del av et levende kulturliv i lokalmiljøet og bidra til å skape felles lokal identitet.
 • Livsglede.

Dansegruppene har ofte månedens artist, noe som gjør elevene kjent med ulike musikk sjangre. Elevene får da tildelt en artist eller et band som de må lære mer om og skape en koreografi tilden låten de liker best av ovennevnte artist/band. 

Vi jobber med tverrfaglig samarbeid. Elevene må få ideen om at kunst inkluderer alt: musikk, teater, dans og kunst. Alt sammen utgjør kunst som en enhet.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det kan tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Karusell

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget Karusell:

Karusell er et fag der elever på 2.trinn blir kjent med ulike instrument, som f.eks. fiolin, piano, keyboard, blåseinstrument og gitar, og får spille på dem. Elevene deles inn i grupper på to til fire, og har undervisning i syv uker før de bytter instrument og lærer. Som avslutning for hvert instrument inviteres det til en liten fremføring.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner, blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper. Hovedmålet er å bli kjent med forskjellige instrumenter og oppleve musikkglede.

Innhold:

Repertoar og innhold, vil være basert på pedagogiske/enkle sanger som er ment å væremulige og mestre gitt de relativt korte tidsfristene. Målet er at elevene opplever glede og mestring ved de forskjellige instrumentene.

Arbeidsformer:

Undervisningen vil foregå individuelt og i grupper, med vekt på mestring og det å kunnesamarbeide med lærer og hverandre. 

I løpet av året vil elevene bli kjent med ulike instrument. Det vil jobbes med grunnleggendeforståelse for notelære, rytmer, samspill og improvisasjon. 

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det kan tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Piano

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget piano:

Piano er et allsidig instrument. Elevene blir kjent med mange forskjellige typer musikk og ulikestilarter, både klassisk og rytmisk. 

Hovedvekten av opplæringen foregår som enkeltundervisning i 25 min pr. uke. I enkelte tilfeller settes nybegynnere sammen i grupper på 2 elever med 50 min. pr. uke. Forutsetningen er at det er 2 elever med samme progresjon og som trives sammen i gruppa. 

I løpet av skoleåret vil mange av elevene få del i samspillsituasjoner; f.eks 4-hendig m/lærer,4-hendig med andre elever, 6-hendig eller pianoorkester. Elever fra og med mellomnivå 1 kan få mulighet til å være med i pianoorkester. Dette skjer gjerne i forbindelse med prosjekter eller i perioder i forkant av forestillinger/konserter.

Det vil også bli satt opp gruppetilbud med ulike temaer, f.eks. samspill, gehørtrening, besifring, teori etc. for interesserte elever. Dette kommer som et tillegg til den ordinære undervisningen.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

For å imøtekomme individuelle forutsetninger, har vi et kjerneprogram og et breddeprogram.

Kjerneprogram

Eleven må ha et egnet piano hjemme til egenøving. Det er den enkelte elevs forutsetninger, motivasjon og øvingsinnsats som avgjør hvor lenge man befinner seg på hvert nivå. Trinnvisopptredener der mestring og god, komfortabel opplevelse av et trinn før neste trinn.

1) Nybegynnernivå

Bli kjent med instrumentet

Stimulere musikalsk fantasi

Grunnleggende teknikk; sittestilling, håndstilling, anslag

Lytting/gehørtrening; imitere rytmer, små melodier

Høre forskjell dur/moll og spille det 

Grunnleggende musikkteori

Enkel komponering med utgangspunkt i rytmisk tekst eller et bilde

Bli kjent med noen tonearter, transponering

Samspill med lærer, elever, mulighet for pianoorkester

Kan være opptreden på grønn, gul, rød og mulighet for lilla 

2) Mellomnivå

Videreføring av nybegynnernivå

Opparbeide koordinering av begge hender

Utvider noteomfang

Bli kjent med ulike stilarter

Innføring i besifringsspill

Lage arrangement til egne komposisjoner 

Bli kjent med enkelt noteskrivningsprogram

3) Viderekommen nivå

Elever som opparbeider seg håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse opp mot opptakskrav til lørdagsskole TUP-program

Breddeprogram

Enkelte elever kan ha behov for en annen tilnærming med andre mål. Her vil spilleglede og opplevelsen gjennom musikk, bruke instrumentet til å formidle et uttrykk, mestring ut fra individuelle forutsetninger være hovedfokus, mer enn progresjon i instrumentale ferdigheter. 

Samspill med lærer.

Arbeidsformer:

Bli kjent med instrumentet, utforske klanger og rytmiske motiver, improvisere, forme, lytte, kommunisere, uttrykke, sanse.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret. Det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert. Info om slik samtale blir sendt ut i løpet av januar.

Visuell kunst

Visuell kunstfaget i Flekkefjord kulturskole.

Flekkefjord kulturskoles opplæring i visuell kunst foregår i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og uttrykksglede.

Beskrivelse av faget Visuell Kunst:

Visuelle kunstfag er en samling av fag som tar utgangspunkt i synssansen og hvordan vi oppfatter verden rundt oss. Vi bearbeider visuelle impulser og uttrykker oss gjennomforskjellige fysiske medier som tegning, maling, grafikk, skulptur, keramikk, animasjon eller film. Refleksjon spiller en sentral rolle i arbeidet, der vi utforsker og tenker over vårekunstneriske valg og uttrykk.

Læringsmål og utviklingsmål:

Å gi barn og ungdom en positiv og berikende opplevelse gjennom visuell kunst, der de kan utvikle seg kreativt, lære om ulike kunstformer og kulturer, og oppleve et støttende og inspirerende fellesskap. Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger vil værebestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

Ingen mobbing: Vi oppfordrer til et trygt og inkluderende miljø der alle behandles med respekt og omsorg. 

Respekt for hverandres reise: Vi anerkjenner at alle utvikler seg i forskjellig tempo, og vi verdsetter hver enkelt persons unike kunstneriske reise.

Arbeidsformer:

Testing av materielle teknikker: Vi oppmuntrer til eksperimentering med ulike materialer og teknikker for å utvikle kreativiteten og utforske kunstneriske muligheter. 

Å tørre å satse på nye ting: Vi utfordrer hverandre til å ta sjanser og utforske nye ideer og uttrykksformer. 

Bred kulturell kunnskap: Vi søker å gi en variert forståelse for kunst og kultur gjennom ulikekunstformer og kunstnere fra forskjellige kulturer og historiske perioder. 

Hyggelig og inspirerende samhold: Vi ønsker å skape et fellesskap der alle opplever glede, inspirasjon og samarbeid. 

Tillit i det de gjør: Vi ønsker å bygge tillit hos barn og ungdom i deres kreative prosesser og la dem føle seg trygge på å uttrykke seg kunstnerisk.

Evalueringsmetoder:

Kjenne på egen utvikling: Vi oppfordrer barn og ungdom til å reflektere over sin egenkunstneriske utvikling og være stolte av sine fremskritt. Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Fiolin

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget Fiolin:

Strykeinstrument er instrument som blir brukt i nær sagt alle musikksjangre: Klassisk musikk, folkemusikk, jazz, pop, rock med mer. De brukes som soloinstrumenter, men er også typiske "sosiale" instrumenter, som brukes i orkestre, grupper og band, og ulikekammermusikkbesetninger. Det finnes veldig mye flott og variert repertoar forstrykeinstrumenter på alle nivåer.

Gjennom arbeidet med musikk skal elevene på strykeinstrument

 • oppleve spilleglede og mestringsglede
 • oppnå så gode ferdigheter teknisk og musikalsk på instrumentet sitt som mulig
 • utvikle evnen til samspill og samarbeid
 • bli aktive lyttere
 • utvikle seg til selvstendige utøvere som har glede av musikk livet gjennom
 • danne grunnlag for eventuelt videregående og høyere utdanning i musikk

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

Teknikken må utvikles gradvis. Det gjøres med låter som eleven ønsker eller er kjent av eleven og må inneholde minst en kort del med litt høyere teknikk nivå som utfordring. Klang er veldigviktig for fiolinister og det må forbedres hele tiden med riktig kjøring av buen, riktig posisjon av høyre hånd og avstanden mellom fiolinens posisjon og høyre hånds posisjon.

Arbeidsformer:

Arbeidsform er en til en undervisning. Samspill er også viktig. Målet er forståelse av gruppespill, evne til å følge hverandre, dynamikk og teknikk.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Kombitime

Teater- og visuell kunstfagene i Flekkefjord kulturskole.

Flekkefjord kulturskoles teater- og visuell kunst-opplæring foregår i grupper. Opplæringen tar utgangspunkt i elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og uttrykksglede.

Beskrivelse av faget Kombitime:

Kombitime er ment som en grunnleggende innføring i teater og visuell kunst. Kulturskolen ønsker at elevene får kjennskap til begge kunstuttrykkene for å oppleve både bredden og fellestrekkene i de kunstneriske uttrykkene. Elevene får et halvt år med undervisning i teater og et halvt år med undervisning i visuell kunst av skolens faglærere.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner, blir til i dialog mellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå både individuelt og i grupper.

Innhold:

Kombitimen er designet for å introdusere tredjeklassinger for teater og visuell kunst, med vekt på kroppsbevegelse, kreativitet og observasjonsevner. Begge fagene legger til rette for uttrykk og utforskning på ulike måter. Målet er å gi elevene muligheten til å utforske og utvikle sine kroppsbevegelsesferdigheter, kreativitet og observasjonsevner både i teater og visuellkunst. Ved å fokusere på disse felles aspektene, kan elevene oppleve en helhetlig og berikende læringsopplevelse.

Arbeidsformer:

Teater:

I teaterundervisningen vil elevene få muligheten til å utforske kroppsbevegelse, uttrykk og teaterlek. Aktivitetene kan inkludere:

 • Kroppsbevissthet og koordinasjon: Elevene vil delta i øvelser som fremmer kroppsbevissthet og koordinasjon, slik som å utforske bevegelsesmønstre, kroppsholdning og uttrykk.
 • Kreativ utfoldelse: Elevene vil bli oppfordret til å bruke sin fantasi og kreativitet gjennomrollespill, improvisasjon og dramatisering av enkle eventyr.
 • Formidling: Elevene vil bli oppfordret til å lære og formidle enkle dikt. 

Visuell kunst:

I visuell kunstundervisningen vil elevene få muligheten til å observere den statiske verden rundt dem og uttrykke seg gjennom kreativitet og observasjon. Aktivitetene kan inkludere:

 • Observasjon og tolkning: Elevene vil bli oppfordret til å observere og analysere objekter,former, farger og teksturer i sine omgivelser. Dette kan inkludere øvelser der de tegner ellermaler det de ser.
 • Kreativ utfoldelse: Elevene vil få muligheten til å uttrykke sin kreativitet gjennom tegning,maling eller konstruksjon av kunstverk ved hjelp av ulike materialer og teknikker.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbys utviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.

Slagverk

Musikkfaget i Flekkefjord kulturskole

Flekkefjord kulturskoles instrumentalopplæring foregår individuelt eller i grupper. Opplæringen skal være ut fra elevens alder, nivå og forutsetning med fokus på kvalitet, mestring og spilleglede.

Beskrivelse av faget slagverk:

Slagverk er et av kulturskolens nyere tilbud, og skolen har flere elever. Du vil kunne fåundervisning i grunnleggende slagverkspill, musikkteori og notelære.

Verdier:

1) Eleven skal føle seg sett og akseptert.

2) Eleven skal ha utbytte av å være der.

3) Faglig framgang skal være en mulighet.

Læringsmål og utviklingsmål:

Læringsmålene, som er tilpasset elevens nivå, forutsetninger og ambisjoner blir til i dialogmellom elev og lærer. Elevens individuelle forutsetninger og ønsker vil være bestemmende forprogresjon og valg av innhold. Undervisning og veiledning fra lærer vil kunne foregå bådeindividuelt og i grupper.

Innhold:

Repertoar og innhold vil være basert på elevens ønsker, sammen med læreres vurderinger avhva som vil være gunstig i forhold til elevens utvikling. Det vil undervises i teknikker påslagverk, spillestiler, tilpasninger og rolleforståelse for trommeslagere.

Arbeidsformer:

Hovedarbeidsformen vil være en til en undervisning. Samtidig vil det være viktig å trekke innsamspill og gruppesituasjoner etter behov/ mulighet.

Evalueringsmetoder:

Eleven får muntlige tilbakemeldinger fra faglærer gjennom hele skoleåret og det tilbysutviklingssamtale hvor også foreldre/foresatte blir invitert.