Generelle retningslinjer

 • Skolens navn er Flekkefjord kulturskole. 
 • Flekkefjord kulturskole drives i samsvar med opplæringsloven § 13-6 musikk og kulturskoletilbud, og i samsvar med de til enhver tid gjeldende mål/ vedtak/ lovverk mv. som Flekkefjord kommune drives etter. 
 • Flekkefjord kulturskole har rammeplan som er det grunnleggende styringsverktøy for kulturskolen. 

Formål

 • Skolen skal være det viktigste forum for kunstnerisk opplæring i kommunen samt være støttespiller for annet kulturarbeid. 
 • Skolen skal legge til rette for å utvikle elevenes kreative evner, og håndverksmessige og kunstneriske kompetanse. Skolen skal også fremme elevens forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform. 
 • Skolen skal stimulere til interesse for kunstneriske uttrykksformer ved å arrangere konserter, forstillinger, utstillinger og lignende. Slike arrangementer er en integrert del av opplæringen. 
 • Brukerinteresser og medbestemmelse er sentrale verdier. 
 • Skolen skal ivareta sin funksjon som samfunnsutvikler ved å skape inkluderende arenaer for alle.

Eier og styring

 • Flekkefjord kommune står som eier, og Utvalg for helse, kultur og oppvekst (UHKO) er ansvarlig styringsorgan på kommunenivå. 
 • Daglig leder av Flekkefjord kulturskole er underlagt enhetsleder for kultur og er skolens administrative leder. 

Bemanning

 • Bemanningen skal være i tråd med budsjett og stillingshjemler, men skolen kan iverksette tilbud innenfor egne rammer i samråd med enhetsleder for kultur og økonomiavdelingen.

Vilkår for elevplass, organisering av undervisningen

 • Flekkefjord kulturskole er åpen for alle, og det er ingen aldersgrense oppover. Hvis kulturskolen har venteliste, blir søkere fram til 18 år foretrukket. Skolen følger som hovedregel skoleruta for grunnskolen. 
 • Skolen skal tilrettelegge lærerkontortid slik at foreldre/ elever kan treffe ansatte ved skolen. 
 • Opptak: Kulturskolen har et hovedopptak med søknadsfrist 30.april. Søknaden skjer elektronisk.
 • Tilbakemelding til søkere om elevplass / venteliste gis innen 30. juni. 
 • Påmelding: Påmeldingen er bindende.
 • Elevene blir automatisk overført til neste skolesemester dersom plassen ikke sies opp innen 15.mai. Dette gjelder ikke kortkurs og tidsavgrensede fag som Musikk grunnopplæring, Karusell og Kombitime.
 • Oppsigelser av plass i kulturskolen: Oppsigelsesfristen er 15.november for vårsemester og 15.mai for høstsemesteret.
 • Oppsigelser skjer ved elektronisk utmelding i SpeedAdmin. Dersom fristen ikke overholdes, vil kulturskolen kreve inn kontingent for det neste halvåret.
 • Daglig leder delegeres å avgjøre andre forhold ang. venteliste, elevinndeling og lignende. 
 • Ved bortfall av undervisning skal eleven orienteres så fort som mulig. Ved bortfall av undervisning mer enn to ganger per semester, skal eleven gis tilbud om alternativ undervisning, dvs. at to gangers bortfall av undervisning må godtas. 
 • Så lenge kulturskolen gir et undervisningstilbud, for eksempel i form av vikar, e-læring/digitalundervisning eller endret tidspunkt, er det ikke å betegne som avlyst undervisning eller grunn til redusert kontingent.
 • Husstander med samlet inntekt under kr.350.000,- kan søke om friplass.
 • Elevene undervises etter egne fagplaner utarbeidet for det enkelte fag. 

Betaling

 • Elevkontingent, samt evt. søsken/foreldremoderasjon og moderasjon for å delta på mer enn et tilbud, fastsettes av bystyret. 
 • Elever i visuell kunst, dans og teater må påregne en ekstra kostnad knyttet til materiell i tillegg til kontingenten. Elever innen musikk forventes å selv kjøpe sine læreverk.
 • Kulturskolen gir ikke permisjon på elevplasser, men ved langvarig sykdom godtas legeerklæring.

Andre bestemmelser

 • Skolen følger kommunens interne kontrollsystem 

 

 

Endringer i disse vedtektene behandles av Utvalg for helse, kultur og oppvekst. 

Revidert utgave 30.11.2021