Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boligkontoret

Boligkontoret har ansvar for utleie av kommunale boliger, «Leie før eie»-ordningen, og veileder/ behandler søknader knyttet til Husbankens boligsosiale ordninger.

Boligkontoret har ansvar for:

  • Økonomisk støtte til bolig
  • Leie før eie (ordningen utgår 2023)
  • Kommunal bolig

Boligkontoret samarbeider med:

  • Forvaltningsenheten (Helse og velferd) som behandler søknader og tildeler kommunale boliger.
  • Vaktmestertjenesten (Samfunn og teknikk) som har ansvar for drift og vedlikehold av boligene.
  • Økonomiavdelingen som sørger for at det blir sendt ut husleiefaktura, og følger opp når husleien ikke blir betalt.

Kontaktinformasjon:

Elin Hølmebakk 
Tlf: 94 82 85 44
E-post: Elin.Holmebakk@flekkefjord.kommune.no
Besøk: Rådhuset, Kirkegt. 50

 

Søknad om kommunal bolig

En kommunal bolig skal være hjelp til personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Personer som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Det stilles krav om én måneds depositum for flere leieforhold.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Startlån

Startlån er for personer som ikke får tilstrekkelig lån i ordinær bank til kjøp av bolig, og som har økonomiske, sosiale og/eller helsemessige utfordringer. Lånet kan gis både som full-finansiering av et boligkjøp, og som et tilleggslån til lån i ordinær bank. Maksimal lånesum i Flekkefjord kommune er kroner 2 200 000,-. Hovedsakelig benyttes Startlån i de tilfeller søker ikke har tilstrekkelig med egenkapital til å få lån i vanlig bank, og hvor søker har sterkt redusert økonomisk spareevne.

Kommunen forvalter ordningen på vegne av Husbanken. Du kan lese mer om kriteriene her: https://husbanken.no/startlaan/hvem-kan-faa/

NB! Startlån er ikke for unge i etableringfasen.