Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomisk støtte og rådgivning

Om å søke bostøtte

Her er en informasjonsvideo om bostøtte fra Husbanken.

Kvalifiseringsprogrammet

  • Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.
  • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.
  • Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Les mer om Kvalifiseringsprogrammet på NAVs nettportal

 

Barnefattigdom

NAV kan, etter søknad, dekke fritidsaktiviteter og utstyr til aktiviteten for barn og ungdom i lavinntektsfamilier.

Det er viktig at alle barn og unge gis mulighet til å delta på samme arena som andre jevnaldrende uten at familiens økonomi er til hinder for dette. NAV arbeider også for at flere skal komme i arbeid og aktivitet, og ved å bedre foreldrenes tilknytning til arbeidslivet og mot lønnet arbeid vil dette være med å avhjelpe barnefattigdom.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Startlån

Startlån er for personer som ikke får tilstrekkelig lån i ordinær bank til kjøp av bolig, og som har økonomiske, sosiale og/eller helsemessige utfordringer. Lånet kan gis både som full-finansiering av et boligkjøp, og som et tilleggslån til lån i ordinær bank. Maksimal lånesum i Flekkefjord kommune er kroner 2 200 000,-. Hovedsakelig benyttes Startlån i de tilfeller søker ikke har tilstrekkelig med egenkapital til å få lån i vanlig bank, og hvor søker har sterkt redusert økonomisk spareevne.

Kommunen forvalter ordningen på vegne av Husbanken. Du kan lese mer om kriteriene her: https://husbanken.no/startlaan/hvem-kan-faa/

NB! Startlån er ikke for unge i etableringfasen.

Eie egen bolig? Tilskudd til etablering for barnefamilier

Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. På grunn av begrensede tilskuddsmidler er ordningen sterkt behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få dette tilskuddet.