Pasient- og brukerrettigheter

I følge Lov om pasient- og brukerrettigheter har innbyggerne rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste og rett til medvirkning og informasjon. For utfyllende informasjon om rettigheter les loven i sin helhet (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63)

Klagerett

Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen slik at saken blir vurdert påny. Dersom avgjørelsen ikke endres, blir klagen oversendt til Fylkesmannen.»

​Se forøvrig https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger for mer informasjon.