Hva kan vi hjelpe med?

 • Støtte og veiledning til barn/ungdom som viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan for eksempel være langvarig tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen. Det tilbys samtaler både med barnet/ungdommen alene og sammen med foresatte.
 • Støtte og veiledning til foreldre som strever i foreldrerollen. Det kan omhandle utfordringer knyttet til samspill, adferd og positiv utviklingsstøtte.
 • Pårørendearbeid med fokus på barn og ungdom i familier som opplever sykdom eller andre belastende livssituasjonsendringer.
 • Parsamtaler til foresatte som strever med parforholdet.
 • Støtte og oppfølging rundt bekymringsfullt skolefravær.
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr

 • Individuelle støtte- og veiledningssamtaler med barn og ungdom
 • Individuelle støtte- og veiledningssamtaler med foresatte
 • Familiesamtaler/familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Parsamtaler
 • Støtte og veiledning i hjemmet og på andre arenaer
 • Oppsøkende sosialt arbeid
 • Oppfølging ved skolefravær
 • Nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid

Hvordan jobber vi?

Familieteamet jobber med hele familien for å styrke foresatte som de aller viktigste og beste omsorgspersonene for sine barn. Familien deltar selv aktivt i å utarbeide målsettinger som gjør at man sammen finner de beste løsningene for familiens utfordringer. Dette kan gjøres i familieteamet alene, eller i samarbeid med andre tjenester dersom familien ønsker det.

Barnet er i fokus, og familieteamet bidrar som en «støttefunksjon» til det beste for barnet.

Hvor?

Tilbud fra familieteamet gis på helsestasjonens lokaler i Elvegaten, i hjemmet, i barnehagen, på skolen eller fritidsarenaer til barn og ungdom.

Samarbeid

Familieteamet samarbeider blant annet med

 • barnehager
 • skoler
 • PPT
 • helsesykepleiere
 • barnevern
 • BUP
 • fastleger .

Kontakt

Ring direkte til en i familieteamet eller kontakt helsestasjonen på tlf. 38328200.

Familieteamet:

 • Familieterapeut Nina Skregelid, tlf. 95 45 23 16
 • Familieterapeut Inger Lill Grimestad, tlf: 90 99 30 84
 • Miljøterapeut Trine Wilhelmesen, tlf: 90838499
 • Miljøterapeut Wenche Mosskull, tlf: 91771441
 • Miljøterapeut Kirsti Sigbjørnsen, tlf: 91762256