Vi tilbyr

 • Hjemmebesøk av jordmor
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • Ammeveiledning og ekstra oppfølging i barselperioden
 • Barselgruppe
 • Sped- og småbarnskontroller
 • Foreldreveiledning
 • Helseopplysning
 • Vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Oppfølging av familier med spesielle behov
 • Tverrfaglig samarbeid

Formål

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Tema vi tar opp på helsestasjonen

På helsestasjonen tar vi opp tema som for eksempel: Mat, søvn, trivsel, vekst, utvikling, ulykkesforebygging, vold, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen.

Snakk med helsesykepleier eller ring helsestasjonen dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet.

Samarbeid

Vi samarbeider med andre fagpersoner dersom barnet og familien har behov for det (f.eks. barnehage, skole, PPT, barnevern, psykiske helsetjenester, ABUP).

Journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn, evt. lengre dersom ungdommen går på videregående i Flekkefjord. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Etter ungdommen har fylt 16år har ikke foreldrene rett til innsyn i journalen. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetsloven§3-4).